Podmínky upravující činnost STĚHOVACÍCH SLUŽEB BRNO s.r.o.

 

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se vztahují na všechny poskytované služby (dále jen 'Služby') stěhovací firmy STĚHOVACÍ SLUŽBY BRNO s.r.o., se sídlem Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČ: 27674550, vedená u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 50955.

 

Základní pojmy

Tyto podmínky upravují vztahy a uzavřené smlouvy mezi STĚHOVACÍ SLUŽBY BRNO s.r.o. jako poskytovatelem služby (dále jen „Poskytovatel“) a objednatelem jako zákazníkem (dále jen „Zákazník“). Každým odesláním formuláře z webového portálu https://www.stehovaci-sluzby-brno.cz/ (dále jen „Portál“), každou jinak zadanou poptávkou a objednávkou služeb, souhlasí Zákazník s aktuálními obchodními podmínkami. V případě, že ve smlouvě o stěhovací službě nebo jiné smlouvě budou sjednána odchylná ujednání, mají tato ujednání přednost před aktuálními VOP.

Vysvětlení základních termínů VOP:
Stěhovací služba: pronájem stěhovacího týmu s vozidlem v hodinové sazbě na základě smluvního vztahu. Tým realizuje zejména přípravu, naložení a přepravu stěhovaných věcí, jejich vyložení, ustavení, rozmístění věcí a jejich předání Zákazníkovi. Mimo to mohou být prováděny doplňkové Služby jako je zapůjčení a dovoz krabic, balení nábytku ochrannými fóliemi aj. sjednané Služby).


Stěhované věci: movité věci zákazníka, které jsou předmětem stěhovací služby. Vyloučené věci ze stěhování jsou samostatně uvedeny.
Cenová nabídka: obsahuje adresu nakládky a vykládky stěhovaných věcí, jejich specifikaci, termín, garantovanou hodinovou sazbu Služby, odhad časové náročnosti a z něj vypočteného odhadu předběžné ceny.  


Předběžná cena: obsahuje hodinový pronájem stěhovacího týmu (podle vybraného cenového balíčku služeb) vynásobený odhadovaným časem. K tomu zahrnuje cenu přepravy. Obalové a režijní materiály či jiné doplňkové služby jsou účtovány dle reálné spotřeby.

 

Objednání služby

 

 1. Zákazník nejdříve zadá svou poptávku Služeb - zpravidla elektronicky přes Portál, zasláním e-mailu, SMS, telefonem, písemně nebo ústně při osobním jednáním. Poptávka musí obsahovat kontaktní údaje zákazníka (jméno, telefon, e-mail), adresu místa nakládky a vykládky a specifikaci poptávané Služby (seznam Stěhovaných věcí).

 

 1. Po obdržení poptávky zpracuje Poskytovatel pro Zákazníka objednávku, případně zkontaktuje Poskytovatel zákazníka pro doplnění a upřesnění rozsahu Služeb zejména: specifikaci prostor a vybavení, křehké, rozměrné a těžké věci, věci nutné k demontáži apod. Na základě upřesňujících informací zpracuje Poskytovatel objednávku a odešle na e-mail. Objednávka obsahuje adresu nakládky a vykládky věcí, rozsah a specifikaci Služeb, den a čas začátku prací, garantovanou hodinovou sazbu Služby, odhad času pronájmu týmu a ostatní relevantní informace pro zákazníka.

 

 1. Pokud zákazník s objednávkou souhlasí, vyjádří svůj souhlas vyplněním a odesláním formuáře z portalu Poskytovatele čímž vyjádří souhlas ze zaslanou kalkulací ceny a obchodními podmínkami. U písemné objednávky zasílá na adresu Poskytovatele písemný souhlas se zaslanou objednávkou. Tím zákazník uzavřel smlouvu s STĚHOVACÍ SLUŽBY BRNO s.r.o. a pronajal si stěhovací tým pro daný termín a čas. Pokud zákazník nedisponuje e-mailem, je mu zaslána sms zpráva s informacemi o objednávce: datum, čas stěhování, specifikace stěhovací služby, předběžný odhad času a hodinové sazby. Okamžikem zpětného potvrzení sms zprávy zákazníkem je uzavřena smlouva.

 

 1. Objednávka je zanesena do systému Poskytovatele okamžikem její zpětné akceptace – Poskytovatel potvrdí přijetí objednávky e-mailem, sms nebo ústně.

ZRUŠENÍ OBJEDNANÉ SLUŽBY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

 1. Odeslané či jinak potvrzené objednávky jsou závazné.

 

 1. Zákazník může odstoupit od Smlouvy do chvíle, než se zaměstnanci Poskytovale dostaví k výkonu Služby. Zákazník je povinen odstoupení učinit e-mailem na info@stehovaci-sluzby-brno.cz a současně zasláním sms zprávy na +420 774 482 371. Odstoupi-li v době kratší než 14 dnů před termínem v objednávce, je Zákazník povinen uhradit stornopoplatek viz. dále.

 

 1. Po objednávce rezervuje Poskytovatel provozní kapacity (pracovníky a vozidlo/a) na daný termín a hodinu. Zákazník bere na vědomí, že v případě zrušení objednávky nebo nemožnosti realizace z důvodů na straně zákazníka, vzniká Poskytovateli újma spočívající v ušlém zisku a v nutnosti úhrady prostoje pracovníků, vozidla a denních nákladů. Jako úhradu této újmy si strany sjednávají stornopoplatek, který se Zákazník zavazuje zaplatit do 5 pracovních dnů od zrušení. Jeho výše se stanovuje z předběžné Ceny stěhovací Služby v objednávce a to dle počtu dní mezi zrušením Služby a zahájením realizace (čas výjezdu vozidla):
 •  více než 14 dnů 0 %,
 • 13 – 0 den 50 %, minimálně 5000 Kč.

 

Vzniklé náklady zrušené objednávky nejsou účtovány, pokud se smluvní strany dohodli na jiném termínu realizace Služby a nebo pokud bezpečné realizaci Služby brání okolnosti (zásah vyšší moci, počasí, havárie, nemožnost přístupu, příjezdu na adresu apod.).

 

ZRUŠENÍ SLUŽBY ZE STRANY POSKYTOVATELE, ZMĚNA ZAČÁTKU PRACÍ

 

 1. Poskytovatel si vyhrazuje právo odstoupit od Smlouvy, pokud v realizaci Služby brání vyšší moc (okolnosti, které nemůže poskytovatel odvrátit a brání mu v řádném a bezpečné realizaci Služeb např. počasí, dopravní nehoda, zranění nebo nemoc pracovníků, náhlá technická závada na vozidle apod.).

 

 1. Poskytovatel může odstoupit od Smlouvy, pokud má Služby provádět v znečištěných podmínkách např. bahnitém terénu, manipulace, stěhování znečištěných a zapáchajících věcí, vyklizení zapáchajících prostor ve kterých došlo k úmrtí atd. V tomto případě je zákazník povinnen uhradit storno poplatek za zmařený výjezd min. ve výši 5000 Kč. 

 

 1. Poskytovatel může také odstoupit od Smlouvy, pokud by realizací Služby mohlo dojít k ohrožení života jeho pracovníků nebo zákazníka, poškození majetku Poskytovatele nebo zákazníka, případně jiných osob během stěhování. V těchto případech je Poskytovatel povinen neprodleně informovat zákazníka pro dohodnutí dalšího postupu, náhradního termínu nebo zrušení objednávky. V případě časového prodlení se začátkem prací delším jak 1 hodina a z důvodů nezávislých na vůli Poskytovatele, je povinen Poskytovatel informovat Zákazníka min. 30 min. před začátkem prací. To neplatí u předem dohodnutých a odsouhlasených operativních termínech začátku prací – např. mezi 13 – 15:00 hodin po ukončení realizace předešlé zakázky. Pokud jsou realizovány dvě zakázky po sobě, Zákazník bere na vědomí a souhlasí s rizikem, že zakázka předcházející jeho, se může nezávisle na vůli Poskytovatele protáhnout či zkomplikovat natolik, že realizaci jeho zakázky bude třeba přeložit na jiný termín. V takovém případě bude Poskytovatel informovat Zákazníka neprodleně od zjištění této skutečnosti a dohodne s ním náhradní termín. Jako kompenzaci nutného přesunu termínu bude zákazníkovi poskytnuta sleva 500 Kč.

 

ČAS REALIZACE PRACÍ

 

 1. Poskytovatel dle informací a podkladů od Zákazníka sdělí Poskytovatel předpokládaný odhad času stěhovacích prací, na základě kterého je vypočtena předběžná cena. Odhad času zakázky je orientační informací vycházející ze zkušenosti Poskytovatele (není v moci Poskytovatele odhadnout skončení prací, záleží na patrech, výtahu, přístupu vozu, vzdálenostem k bytu, typu věcí, míře připravenosti atd.). Čas prací je účtován vždy po půlhodinách, zahrnuje nakládku věcí, přejezd a vykládku s rozmístěním stěhovaných věcí. V rámci města Brna je do času prací započtena 1/2 hodiny na přistavení vozu na adresu nakládky a 1/2 hodiny na odjezd vozu zpět na stanoviště. Mimo Brno je časový fond účtován od výjezdu vozu po příjezd na stanoviště Novoměstská 1c, Brno-Řečkovice. Do času prací není započítávána obědová přestávka.

 

 1. Standardní pracovní směna činí 8 hod., Poskytovatel provádí Služby v časovém pásmu mezi 8 - 16:00 hodinou. Stěhovací práce v noci, v neděli a o svátcích neprovádí. V sobotu platí je účtováno min. 6 hodin prací.  

 

 1. Přesáhne-li celkový čas stěhovacích prací 8 hodin, je účtováno k hodinové sazbě 100,- Kč (bez DPH) za pracovníka a započatou hodinu. Maximální délka pracovní směny činí 10 hodin od výjezdu po příjezd pracovníků na stanoviště. Minimální účtovací směna činí 4 hodiny. Nebude-li možné stihnout výkon prací v daných časech, Poskytovatel dokončí práce v nejbližším možném termínu.

 

 1. U stěhování bytů 3+kk a větších, 4 a více kanceláří, bere zákazník na vědomí (Poskytovatel jej na to dopředu upozornil), že práce nemusí být dokončeny v pracovní směně. V takovém případě provede Poskytovatel jejich dokončení v nejbližším možném termínu.

 

STĚHOVACÍ VŮZ S POSÁDKOU 

 

 1. Velikost stěhovacího vozu je určována kapacitou Poskytovatele.

 

 1. Stěhovací vozidla jsou určeny pro maximálně tři osoby. Počet pracovníků posádky je vždy určován kapacitami Poskytovatele. Zákazník bere na vědomí možnou nemoc, zranění aj. překážky, pro které nebude možné nasadit plný počet pracovníků. Není-li určeno jinak, posádku stěhovacích vozů tvoří 3 pracovníci - vedoucí zakázky (řidič) + 2 pracovníci. Větší počet pracovníků nutných pro realizaci Služby obnáší nasazení druhého vozu.  

 

CENA SLUŽEB

 

 1. Zákazník je povinen za objednané služby zaplatit cenu v HOTOVOSTI na místě na základě řádného vyúčtování. Není-li stanoveno jinak, lze u větších zakázek vystavit fakturu se lhůtou splatnosti 7 dnů (pouze pro firmy). Pokud vzniknou Poskytovateli nepředvídatelné a jím nezaviněné výdaje, je oprávněn cenu Služeb přiměřeně a odpovídajícím způsobem navýšit. Jako minimální účtovací dobu stanovuje Poskytovatel čas 4 hodiny při min. účtovací ceně 5950 Kč. Cena stěhovací služby nad 4 hodiny se účtuje již dle skutečně odpracovaných hodin a odečtených přestávek. U běžného stěhování je cena stanovena dle platného ceníku https://www.stehovaci-sluzby-brno.cz/stehovani-brno-cenik/

 

 1. Doprava mezi dvěma adresami je účtována zvlášť dle ujetých km (v Brně paušálně dle velikosti vozu). Mimo Brno je účtováno kilometrovné od výjezdu po příjezd vozu na stanoviště dle zvoleného typu vozu 35 - 50 Kč/km. Expresní výjezd stěhovacího vozu (do 48 hod.) je zpoplatněn částkou 2000 Kč. Ekologická likvidace věcí je účtována 300 Kč/100 kg odpadu, minimálně však 1000 Kč.   

 

 1. Ceny služeb jsou uvedeny bez DPH, jsou účtovány v hodinových sazbách nebo dle dohody paušálně. Účtována je každá další započatá půl hodina. Služby pracovníků STĚHOVACÍ SLUŽBY BRNO zahrnují zejména:
 • Přípravu realizace stěhování, především telefonní konzultaci nebo osobní návštěvu zástupce Poskytovatele, obhlídku místa, trasy a stěhovaných věcí za účelem stanovení pracovního postupu a způsobu značení,
 • Ochrana a zajištění stěhovaných věcí i prostoru proti poškození,
 • běžné demontáže a montáže nábytků (rozpojování, spojování nábytků),
 • Zajištění obalových materiálů a ochranných fólií,
 • Použití vybavení a pomůcek pro efektivní stěhování a transport věcí,
 • stěhování do všech podlaží, rozmístění a ustavení věcí dle požadavku Zákazníka,
 • odstranění použitého materiálu.

 

Předběžná cena je vypočtena z garantované hodinové sazby, odhadovaného času a ceny přepravy. Předběžná cena není cena konečnáKonečná cena stěhování je účtována dle skutečného času nutného pro realizaci zakázky, spotřebovaných obal. materiálů, ujetých km a případných doplňkových služeb viz. dále (stěhování těžkých břemen nad 80 kg váhy, dovoz a odvoz krabic, demontáže / montáže nábytku, likvidace věcí, stěhování bez výtahu, dálniční poplatky aj.). Práce v noci jsou účtovány za příplatek 250 Kč/hod/pracovník, práce o víkendu a ve svátek za příplatek 150 Kč/hod/pracovník.

 

 1. Pokud stěhovaný předmět má váhu větší než 80 kg, jedná se o těžké břemeno (např. kožená pohovka 260 cm váží mezi 90 až 120 kg). Břemena jsou účtována individuálně sazbou za kg váhy břemene a sazbou za úkon tj. překonanou vzdálenost (každých 5 metrů ušlé vzdálenosti, každé patro nebo schodiště o min. 5 stupnicích). Ceník stěhování těžkých břemen je sestaven a garantován předem na základě konzultace se Zákazníkem.

 

 1. Pokud nelze u břemen použít stěhovací techniky (lana, popruhy, rudly) a je nutné manipulovat a přemisťovat v rukou břemeno alespoň jedno patro, je účtováno 500 Kč za každou takovou ztíženou manipulaci.

 

 1. V případě, že doba realizace Služby bude kratší, než uvedl Poskytovatel v odhadu času, bude cena k úhradě pochopitelně nižší a naopak (s výjimkou minimálního účtovacího času Služeb 4 hodiny). 

 

 1. Poskytovatel si vyhrazuje právo změny předběžné ceny, pokud se skutečná realizace zakázky odchýlila od údajů poskytnutých Zákazníkem a to zejména u: typu a množství věcí, váhy, specifik věcí (křehké věci), nutnosti a složitosti demontáží, vzdáleného parkování od vchodu, zajištění přístupových tras apod. O změnách v objednávce je zákazník na místě informován. Nesouhlasí-li se změnami, je proveden záznam do zakázkovéo listu. V takovém případě Poskytovatel další výkon prací přeruší a posádka se vrací zpět na stanoviště. Zákazník je povinen uhradit vzniklé náklady Poskytovateli vč. ušlého zisku.  

 

 1. Nebude-li možné provést realizaci bezpečně a v souladu s předpisy, vyhrazuje si Poskytovatel právo výkony prací odmítnout a odstoupit od Smlouvy. V takovém případě je realizace Služby ukončena a proveden záznam do zakázkového listu. Zákazník je povinen uhradit náklady vzniklé Poskytovateli po příjezd posádky zpět na stanoviště vč. ušlého zisku.   

 

 1. Poskytovatel si vyhrazuje právo vyžádat od Zákazníka zálohu ve výši 100% předběžné ceny. Pokud zákazník zálohu odmítá předat, Poskytovatel odstupuje od Smluvy a posádka se vrací zpět na stanoviště. Zákazník nese veškeré náklady do doby příjezdu na stanoviště.

 

 1. Zákazník prohlašuje, že bude od Poskytovatele objednávat Stěhovací nebo jiné služby pouze tehdy, kdy stav jeho majetku během realizace služeb a i reálně předpokládaný budoucí stav jeho majetku, mu umožňuje řádně a včas za služby zaplatit hotově.

 

 1. Zákazník není oprávněn zadržet úhradu ceny či její části z důvodu jakýchkoliv reklamací Služby. Pokud bude Zákazník jednat v rozporu s tímto ustanovením, dostává se do prodlení s úhradou.

 

VYÚČTOVÁNÍ SLUŽEB

 

 1. Platba za Služby probíhá v HOTOVOSTI po skončení služby vedoucímu zakázky. Pro firmy může být vystavena faktura. Poskytovatel po skončení prací předloží Zákazníkovi vyúčtování s rozepsanými úkony a službami. Zákazník svým podpisem s výkony souhlasí.

 

 1. Při pozdní úhradě je povinen Zákazník zaplatit Poskytovateli zákonné úroky z prodlení za každý den prodlení a pro případ delšího prodlení než 30 dnů je Zákazník povinen uhradit Poskytovateli navíc smluvní pokutu ve výši 10% z dlužné částky. Zákazník bere na vědomí a dává výslovný souhlas se zanesením jeho osobních údajů do Centrálního registru dlužníků (www.centralniregistrdluzniku.cz) v případě neuhrazení závazku ve lhůtě do 30 dnů po splatnosti.

 

 1. Po skončení prací je povinen zákazník provést kontrolu stavu, objemu a neporušenosti věcí (nábytek, krabice, napojení pračky apod.). O převzetí věcí a jejich kontrole či případných vadách způsobených Poskytovatelem je sepsáno prohlášení. 

 

ZÁRUKY SPOKOJENOSTI

 1. Zákazník má právo podělit se veřejně o své zkušenosti se Službami Poskytovatele na veřejných portálech vyhledávačů Google a Seznam.cz

 

 1. Během realizace Služby má Zákazník právo kontrolovat výkon a kvalitu prací, v případě reklamací aj. závažných okolností má možnost obrátit se přímo na majitele firmy: Ing. Martin Skoupý,  +420 775 667 214.

 

PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE

 

 1. Poskytovatel je povinen realizovat stěhování v dohodnutém termínu, řádně a s odbornou péčí. Poskytovatel je povinen při realizaci postupovat opatrně a vyvarovat se všeho, co by mohlo vést k poškození nebo zničení věci, majetku a zdraví osob.

 

 1. Poskytovatel usiluje o řádné a bezpečné splnění požadavků a pokynů Zákazníka. Pokud Poskytovatel před nebo během realizace Služby vyhodnotí, že obdržené požadavky Zákazníka jsou nevhodné, nepřiměřené, přímo nebo nepřímo ohrožují bezpečnost věci, majetku nebo zdraví osob, má právo takové požadavky odmítnout. Pokud Zákazník trvá na realizaci, kde hrozí riziko poškození nebo zničení věci, může ji Poskytovatel provést pouze s výslovným souhlasem Zákazníka o převzetí odpovědnost za případné škody. V takovém případě je povinen Poskytovatel upozornit Zákazníka na možná rizika a škody (poškození, deformace věci, její úplné zničení, odření zdí, výtahů, okolních prostor apod.).

 

 1. Pokud Zákazník připravuje své věci na stěhování svépomocí, má Poskytovatel právo upozornit Zákazníka na nedostatky (nevhodné zabalení, nevhodná krabice, obaly, přetížená, přeložená krabice apod.) a objasnit možná rizika škod. Pokud hrozí riziko škody a Poskytovatel nemůže zajistit nápravu, má právo nepřevzít věc ke stěhování.

 

 1. Poskytovatel může pro realizaci Služeb využívat smluvního vztahu třetích osob.

 

 1. Pro realizaci Služby má právo Poskytovatel zvolit dopravní prostředek a počet pracovníků dle svých aktuálních kapacit. 

 

 1. Poskytovatel právo zadržet stěhované předměty Zákazníka, pokud nebyly vyrovnány peněžité závazky vůči Poskytovateli nebo Zákazník odmítl předat požadovanou zálohu na předběžnou cenu. Poskytovatel má tímto zádržné právo ke stěhovaným předmětům v hodnotě dlužné částky a k tomu náklady vynaložené na uskladnění věcí, spravováním, prodejem aj. náklady vzniklých neuhrazením závazku. Pokud Zákazník do 1 měsíce od odeslání výzvy Poskytovatelem nevyrovná svůj závazek, má Poskytovatel právo stěhované věci zpeněžit prodejem a uhradit tak závazek. Peněžní prostředky získané prodejem nad rámec dluhu, budou poukázány Zákazníkovi do 14 dnů ode dne nabytí.

 

PRACOVNÍ PODMÍNKY

 

 1. Pro odstěhování je zákazník povinen zajistit parkování (vozy jsou dlouhé až 10 metrů) a bezpečnou průchodnost schodiště a celé trasy stěhování. Pokud Zákazník nezajistí parkování do vzdálenosti 20 metrů od vchodu nakládky nebo vykládky, je účtováno 150 Kč za každých 10 metrů. Stejně je účtováno v případech ztížených manipulací (stěhování oknem, balkonem, podávání přes plot, zdi, ztížený přístup, nezpevněný povrch apod.). Pokud ztížené podmínky ohrožují bezpečný výkon prací, má vedoucí zakázky právo odmítnout výkon.

 

 1. Pokud není k dispozici výtah, a nebo pokud rozměry Stěhované věci neumožňují bezpečné stěhování do patra nebo z patra, je účtováno 300 Kč za každé patro. 

 

 1. Pokud nepříznivé počasí, vyšší moc nebo jiné okolnosti brání bezpečné realizaci Služby, vyhrazuje si Poskytovatel právo odložit termín i čas realizace. Pokud nepříznivé podmínky ohrožují majetek nebo zdraví osob, má právo Poskytovatel výkon prací odmítnout.

 

 1. Pracovníci stěhovací Služby se nezouvají, neprovádí výkon prací naboso bez obuvi. V případě upozornění zákazníka na možné znečištění, může Zákazník pracovníkům umožnit svými prostředky možnost očištění obuvi. Nemůže-li Zákazník očištění obuvi pracovníkům zajistit, jsou pracovníci povinni užít při výkonu prací stávající obuv.

 

 1. V případě, že Zákazník upozorní na možné poškození podlah, má povinnost zajistit vhodný materiál na zakrytí podlah či jiných vnitřních prostor, který umožňuje bezpečnou chůzi a manipulaci při stěhování.

 

ZTÍŽENÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY

 

 1. Jde-li o ztížené pracovní podmínky, upozorní na toto Poskytovatel Zákazníka. Dle povahy ztížených podmínek je účtováno k hodinové sazbě za pracovníka 0 – 200 Kč/hod. Je-li výkon prací příliš nebezpečný, má právo Poskytovatel provedení prací odmítnout.

 

 1.  Ztížené pracovní podmínky jsou:
 • Stěhování na vzdálenost vozidla od vchodu do objektu delším než 20 metrů, stěhování do pátého a vyšších pater bez výtahu,
 • stěhování oknem, balkonem, podávání přes plot, zdi, zábradlí apod.,
 • stěhování věcí nad 50 kg, kde není možné použít stěhovací vybavení (je nutné stěhovat ručně např. rozměrné sedačky, skříně, komody, USA lednice apod.)
 • stěhování a chůze po nezpevněném, nerovném, kluzkém, prudkém a jinak nebezpečném povrchu a terénu trasy stěhování (např. objekt, kde probíhá rekonstrukce a hrozí zde riziko zranění - rozsypané sklo, hřebíky, šrouby apod.),
 • hlučné, prašné či jinak výrazně znečištěné prostory (půda, sklep, sklad), které výrazně znečistí pracovníky a vnitřek stěhovacího vozu,  
 • stěhování za nepříznivého počasí (mráz, náledí, sníh, déšť), stěhování v noci od 22:00 do 06:00 hodin,
 • výkon prací, jejichž rozsah v souhrnu přesáhl 10 hodin od výjezdu po příjezd pracovníků na stanoviště,
 • jiné pracovní podmínky ohrožující přímo i nepřímo zdraví a bezpečnost pracovníků.

 

PŘÍPRAVA VĚCÍ

 

 1. Rozměrný nábytek např. dvou a více dílné šatní skříně (které je možné demontovat), je třeba pro bezpečné stěhování rozpojit na jednotlivé desky / dílce. S ohledem na odpovědnost za případnou škodu na věci a stěhovaných prostorech, Poskytovatel neprovádí stěhování takové věci vcelku.

 

 1. Zákazník je povinen:
 • Zajistit vyndání věcí z nábytků a spotřebičů, kterou jsou stěhovány.
 • Stěhované věci k manipulaci a přepravě připravit tak, aby nemohlo dojít svévolně k jejich poškození. Křehké věci je povinen označit nápisem „KŘEHKÉ“ nebo před realizací na toto upozornit Poskytovatele tj. vedoucího zakázky. Poskytovatel si vyhrazuje právo nepřevzít věc ke stěhování, kde hrozí riziko poškození a nelze i při vynaložení veškeré péče předejít možnému poškození.
 • Při použití vlastních krabic využít pevné a uzavíratelné krabice, které je možné skládat na sebe a které je možné naklopit bez rizika poškození. Jsou-li v krabici věci, které nelze kvůli možnému poškození jakkoliv nahnout, je povinen zákazník označit krabici viditelně nápisem „NEKLOPIT/NENAHÝBAT“ nebo osobně na toto upozornit Poskytovatele. V opačném případě nenese Poskytovatel odpovědnost za případné škody.
 • Bude-li krabice přetížená nad svou nosnost, přeplněná a nebude ji možné uzavřít, je nutno přebývající část přeložit do jiné. V opačném případě Poskytovatel neodpovídá za případnou škodu (vypadnutí věci, promáčknutí věci mimo krabici apod.).
 • Pokud Zákazník nepřipraví drobné věci do krabic (hrozí tak riziko poškození během manipulace, skládán ve voze a přepravě) a dopředu na to Poskytovatele neupozornil, má Poskytovatel právo v odůvodněných případech věci ke stěhování nepřevzít.
 • Zákazník je povinen upozornit Poskytovatele na nezbytnost zvláštního nebo jinak specifického zacházení s danými věcmi. V opačném případě nenese Poskytovatel odpovědnost za případnou škodu na věci.
 • Stěhování nebo likvidace spotřebičů – Poskytovatel zajistí odnos a ekologickou likvidaci spotřebiče, pokud je připraven k transportu. Lednice nebo mrazák musí být včas odpojeny a zbaveny vody. Pračka nebo myčka musí být zbavena vodní náplně.  

 

MONTÁŽNÍ, DEMONTÁŽNÍ PRÁCE

 

 1. Poskytovatel provádí demontáže pouze v česku u běžného nábytku jako je IKEA, Skonto apod. Jedná se běžné demontáže jako je rozpojení, spojení, rozebrání šatní skříně za účelem stěhování aj. Složitější systémy nebo nábytek na zakázku provádí pouze po předchozí domluvě. V případě, že pracovníci nebudou mít s daným montážním postupem předchozí zkušenost, a nebo nebude-li možné provést demontáž bezpečně (bez poškození, deformace apod.), vyhrazujeme si právo demontáž nábytku neprovést.

 

 1. Demontáže jsou účtovány 300 Kč za každou započatou půlhodinu. Zpětné montáže nábytku provádíme po předchozí dohodě. Přesahne-li doba realizace zakázky 8 hodin, Poskytovatel NEPROVÁDÍ zpětnou montáž nábytku (nábytek pouze demontuje, zabalí, přestěhuje, rozmístí na určené místo a odbalí). 

 

 1. Složitější a obtížnější demontáže (stroje, zařízení) provádí Poskytovatel pouze po předchozí domluvě a stanovené ceně. 
 2. Poskytovatel NEPROVÁDÍ: 
 • Zapojování pračky provádíme se souhlasem Zákazníka, pouze pokud to dovolují koncovky napouštěcích a vypouštěcích hadic. Povinností Zákazníka je mít řádně zajištěnou přípravu pro bezproblémové napojení na rozvody. Výměnu materiálů (těsnění, koncovka, plastové koleno apod.) neprovádíme. Po zapojení pračky je Zákazník povinen provést kontrolu spojů a těsnosti materiálů. Za případné netěsnosti či vady materiálů nenese Poskytovatel odpovědnost.
 • demontáže zahraničního nábytku v zahraničí
 • kotvení nábytku, vrtání a připevňování polic aj. bytových doplňků do zdí či podlah,
 • úpravy vodovodní, odpadní přípojky
 • demontáže, odpojování nebo zapojování plynových přípojek, plynových sporáků, demontáže osvětlení,
 • demontážní práce u nábytku či sedaček s elektrickým rozvodem,
 • demontáže zakázkového nábytku se specifickým systémem (např. s tlumeným dorazem šuplíku, zahraniční nábytek, luxusní, zakázkový nábytek apod.)
 • demontáže kuchyňských linek

 

MANIPULACE S VĚCMI

 

 1. Pracovníci Poskytovatele jsou proškoleni v manipulaci a šetrným zacházením s věcmi, postupujíc přistupují k manipulaci s péčí tak, aby předcházeli poškození věcí. V praxi se stává, že některé typy montovaného nábytku nebo jiných bytových doplňků (lampy, osvětlení, dekorativní předměty apod.) nejsou vhodné pro opakované stěhování, rozebírání, skládání, převážení a nebo jsou v takovém stavu, kdy i opatrná manipulace – např. zvednutí, přetočení, způsobí vylomení, vyštípnutí či jiné poškození. Zákazník bere na vědomí, že v takovém případě nenese Poskytovatel odpovědnost za případné škody vzniklé chatrným stavem, povahou nebo vadou nábytku.

 

 1. V případě stěhování rozměrných nebo těžších věcí, může dojít během manipulace a stěhování ke kontaktům s okolním terénem (osvětlení, lustry, kamery na zdech, stropech atd.). Terén navíc bývá často úzký, složitý k transportu věcí, v trase mohou být neodstranitelné překážky apod. Jedná-li se o takové věci nebo terén, jde o ztíženou manipulaci viz. níže (např. rozměrná šatní skříň, sedací souprava, rozměrné desky stolů, těžká komoda, jiný masivní nábytek apod.). Vyžadují-li okolnosti stěhování věci v celku a nelze jej provést jinak, upozorní Poskytovatel Zákazníka na možné případné škody (oděrky, ulomení, poškození světel atd.). Škody mohou být způsobené rozměry, vahou, typem a obecnou povahou věci. Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že těmto drobným škodám nelze zabránit ani při vynaložení veškeré péče a Poskytovatel za ně nenese odpovědnost. V případě nesouhlasu Zákazníka, má právo poskytovatel takovou ztíženou manipulaci odmítnout.   

 

ZTÍŽENÁ MANIPULACE

 

 1. Jde-li o ztíženou manipulaci, upozorní na toto Poskytovatel Zákazníka. Dle povahy ztížené manipulace je účtováno k dané manipulaci za jednotlivou věc 0 – 1000 Kč/ks. V případně velmi ztížené manipulace může být na místě sjednána individuálně jiná smluvní cena. Neakceptuje-li Zákazník cenu ztížené manipulace a nebo je-li výkon prací příliš rizikový, má právo Poskytovatel provedení manipulace odmítnout.

 

 1. Za ztíženou manipulaci je považováno:
 • Stěhování rozměrných věcí, které mají jen málo prostoru okolo sebe během trasy stěhování a tím i při vynaložení veškeré péče nelze zabránit kontaktům s okolním terénem (v praxi často není jisté, zda projdou schodištěm nebo dveřmi),
 • věci vyžadující manipulaci pouze v rukou (není možné použít stěhovací techniku, popruhy), kdy je nutno např. na podestě či do dveří nadzvedávat, stavět, převracet apod. V praxi se jedná  o skříně, sedací soupravy, masivní nábytek, americké lednice či jiné bytové zařízení jejichž váha přesahuje 60 kg/ks,
 • věcí vyžadující manipulaci pouze v rukou a neumožňující bezpečné uchopení (typicky rozměrné sedačky, skříně, matrace).

 

TĚŽKÁ BŘEMENA

 

 1.  Za břemeno je považována věci jejíž váha přesahuje 80 kg. Manipulaci s břemeny provádí zkušení pracovníci, kteří jsou předem poučeni o bezpečnosti a možných rizicích souvisejících s manipulací s břemenem.

 

 1. Za standardní stěhování těžkých břemen je považováno zvednutí břemene do požadované výšky, transport k vozidlu nebo na předem určené místo Zákazníkem, jeho volné ustavení na povrch podlahy. Jakékoliv další úkony např. zvedání přes okno, slaňování břemene na lanech z patra, zvedání na podstavec vyšší než 50 cm, překonávání obtížného venkovního terénu apod., jsou považovány za nestandardní a tím ztížené manipulace. Ztížené manipulace jsou účtovány individuálně dle obtížnosti a složitosti. V takovém případě je povinen Poskytovatel Zákazníka před začátkem realizace na toto upozornit a předem odsouhlasit cenu takového úkonu.   

 

 1. Zákazník je povinen předem informovat Poskytovatele o specifikách manipulace jako je:
 • Nemožnost náklonu, natočení břemene,
 • Upozornit na citlivé části břemene (např. přístroje)
 • Informovat o možnosti navázání a zdvihání břemene (vázací oka, části břemene, za které je možné provést bezpečné navázání a zdvihnutí).

Pokud je k dispozici vázací plán ke zdvihání a manipulaci s břemenem, je povinen Zákazník předem předat Poskytovateli.

 1. Zákazník je povinen předem informovat Poskytovatele pravdivě o váze břemene (štítek, dokumenty k břemenu aj.). Neví-li zákazník, kolik břemeno váží, má povinnost předem informovat Poskytovatele, že se jedná pouze o odhad váhy jeho či třetí strany. Tato informační povinnost je důležitá pro stanovení obtížnosti realizace a vyhodnocení rizik, počtu pracovníků, typu a rozsahu vybavení a dalších podmínek nutných pro bezpečnou realizaci stěhování. V případě, že Poskytovatel na místě zjistí, že váha břemen, specifika břemene (nevyváženost, křehkost, citlivost apod.) nebo trasa stěhování (nezpevněný povrch, chatrné schodiště, povrch podlahy apod.), neumožňují bezpečnou realizaci, má právo výkon prací bez náhrady odmítnout.

 

 1. Pokud břemeno vyžaduje ke stěhování znalecký posudek o únosnosti stropu nebo schodiště a tento údaj nebude Zákazníkem Poskytovateli sdělen, neručí Poskytovatel za škody na stropu nebo podlaze způsobené v důsledku zatížení břemenem. Zatížení podlah je počítáno na únosnost 7,5 kN/m2. Pokud
  je břemeno o ložné ploše 1 m2 a hmotnosti např. 500 Kg, zatíží podlahu 4,9 kN/m2 a není tedy nutný posudek. Znalecký posudek je nutný obvykle u břemen nad váhu 700 kg na m2.

 

BALENÍ A OCHRANA VĚCÍ

 

 1. Poskytovatel přistupuje ke stěhovaným věcem s řádnou a odbornou péčí, stěhované věci dle typu a možností balí ochrannými fóliemi a snaží se preventivně zabránit případným škodám. Pokud Zákazník odmítne dané balení nebo obal, bere na vědomí, že Poskytovatel neodpovídá za případnou škodu, která vznikne při manipulaci nebo přepravě věcí.

 

 1. Nezajistí-li Zákazník zabalení věci a nenahlásí nutnost zabalení dopředu, provede zabalení Poskytovatel. Pokud věc vyžaduje speciální obal, který nebyl Zákazníkem dopředu nahlášen (např. polstrovaný povlak na matrace, rozměrnou krabici s výplní apod.) a Poskytovatel nemůže na místě zajistit bezpečné zabalení, má právo takovou věc k nakládce nepřevzít

 

 1. Provádí-li Zákazník zabalení věci, nábytku nebo zařízení, vedoucí zakázky provede kontrolu a v případě nutnosti zajistí úpravu obalů (zpevněním obalu proti vyklouznutí, poškození věci apod.). Případná náhrada škody pojišťovnou je podmíněna řádným zabalením věci.

 

 1. Jsou-li drobné věci volně bez obalů nebo v nevhodných obalech jakou jsou igelitové tašky apod., a hrozí-li tím jejich poškození při manipulaci, skládání ve voze nebo přepravě, má Poskytovatel právo věc k nakládce nepřevzít.     

 

 1. V případě stěhování věcí s ostrými hroty nebo hranami (pily, nože, ostré nebo špičaté zahradní náčiní, desky s vyčnívajícími hřebíky apod.), je povinen Zákazník zajistit jejich zabalení tak, aby nepoškodily ostatní věci nebo majetek Poskytovatele při skládání ve voze. V opačném případě na toto musí před realizací zakázky upozornit Poskytovatele, který zajistí jejich zabalení. Nebudou-li věci zabaleny a Zákazník na toto dopředu neupozorní, má Poskytovatel právo takovéto věci k nakládce nepřevzít.                                                                                                        

ZAPŮJČENÍ, DOVOZ A ODVOZ OBALŮ

 

 1. Poskytovatel může Zákazníkovi zapůjčit a dovézt stěhovací krabice, plastové boxy aj. obaly na stěhování. Poskytovatel pronejme kartonové stěhovací krabice ZDARMA a to na dobu 10 dnů před a 10 dnů po skončení stěhování. Každý následující den je účtován částkou 60,- Kč/den. Doprava krabic je účtována individuálně dle času a počtu obalů, v Brně minimálně 750 Kč/dovoz. Zapůjčení stěhovacích krabic a dovoz nezahrnuje jejich výnos do pater.

 

 1. Zapůjčení plastových boxů na stěhování je účtováno částkou 50 Kč/ks. 

 

 1. Zákazník se zavazuje zacházet s obaly tak, aby nedocházelo k jejich poškození (neplnit stěhovací krabice a boxy nad jejich objem, neplnit nezabalenými předměty s ostrými hroty, předměty nad 30 kg váhy/ks apod.). V případě poškození či zničení obalů z důvodů nevhodného zacházení Zákazníkem, je Zákazník povinen nahradit cenu obalu. 

 

 1. Obaly k zapůjčení na stěhování zaváží Poskytovatel v časech 8 - 16:00 hod. Konkrétní den a hodinu příjezdu se řídí ostatními zakázkami,  není možné přivézt v přesný čas. Zákazníkovi obdrží předem orientační čas v rozmezí několika hodin.

 

KŘEHKÉ VĚCI A CENNOSTI

 

 1. Pokud Zákazník požaduje stěhování drahých věcí (např. starožitnosti, drahá elektronika, zakázkový nábytek apod.) v hodnotě pro daný kus nebo sestavu přesahující částku 60.000 Kč, je povinen Zákazník Poskytovatele před realizací na toto upozornit. V opačném případě, pokud hrozí riziko poškození a nebo hodnota věci přesahuje hodnotu pojištění, má právo Poskytovatel věci ke stěhování či přepravě nepřevzít. Pokud se takovéto věci staly předmětem stěhování bez vědomí Poskytovatele, nenese Poskytovatel odpovědnost za případnou škodu.

 

ZNEČIŠTĚNÉ VĚCI KE STĚHOVÁNÍ

 

 

 1. Jsou-li stěhované věci výrazně znečištěny (např. silně zaprášené, zašpiněné věci z půdy, ze sklepa, z dílny, ze stodol a jiných nebytových prostor, věci z prostor, kde došlo k úmrtí a ke kontaminaci s tělními tekutinami atd.) a mohou-li tyto věci výrazně znečistit pracovníky a vnitřní prostory stěhovacího vozidla (stěny jsou opatřeny kobercem), je Zákazník povinen na toto dopředu upozornit. V opačném případě může v odůvodněných výjimečných případech vedoucí zakázky odmítnout manipulaci a přepravu těchto věcí a Zákazník je povinen uhradit do 5 dnů storno poplatek za zmařený výjezd postádky min. ve výši 3000 Kč. 

 

VYLOUČENÉ VĚCI ZE STĚHOVÁNÍ

 

 1. Pokud nebylo dohodou stanoveno jinak, jsou vyloučeny ze stěhování především:
 • Rostliny a živá zvířata
 • Předměty a věci vysoké hodnoty (zlato, stříbro, šperky, drahé kameny aj. vzácné předměty)
 • Sbírky, umělecká díla hodnoty nad 200.tisíc za kus,
 • Věci, které jsou lehce poškoditelné např. lustry, křišťál aj. křehké věci vyžadující předem speciální zabalení,
 • Výbušniny, hořlaviny a jiné nebezpečné chemikálie, plynové bomby, zbraně apod.
 • Věci lehce poškoditelné a znemožňující běžnou manipulaci (zvednutí, naklonění na schodišti apod.),
 • Předměty s ostrými hranami, které mohou způsobit zranění či poškození ostatních věcí při skládání.

 

Poskytovatel je oprávněn vyloučené věci odmítnout ke stěhování a přepravě. Pokud jsou vyloučené věci stěhovány a přepravovány bez vědomí Poskytovatele, předpokládá se, že o vyloučených věcech Poskytovatel nevěděl ani vědět nemohl a nenese odpovědnost za případné škody na těchto věcech a škodu těmito věcmi způsobenou.

Pracovníci Poskytovatele vyslaní k realizaci Služby nejsou oprávnění souhlasit s požadavky nebo výkonem prací, která nebyla předem dohodnuta. Zákazník není oprávněn takovéto služby na pracovnicích vyžadovat. Pokud tímto Poskytovateli vznikne škoda nebo jiné výdaje, je Zákazník povinen tyto výdaje uhradit.

 

REKLAMACE, NÁHRADA ŠKODY, ODPOVĚDNOST, POJIŠTĚNÍ

 

 1. Poskytovatel odpovídá za škodu na Stěhovaných věcech během realizace Služby tj. během doby nakládání, přepravy a vykládání věcí na určené místo. Skutečnou škodou se rozumí to, o kolik se hodnota Stěhovaných věcí nebo příslušenství v důsledku škody snížila.

 

 1. Poskytovatel odpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s realizací Služby pouze do výše 50% stanovené ceny předmětu, pokud nebylo stanoveno smluvní dohodou jinak. 

 

 1. Zákazník má právo případnou škodu vzniklou během realizace Služby reklamovat e-mailem na reklamace@stehovaci-sluzby-brno.cz.

 

 1. Zákazník je povinen bezprostředně po převzetí stěhovaných věcí provést jejich kontrolu, stejně jako provést kontrolu neporušenosti prostor, ve kterých realizace Služby probíhala. V případě zjištění poškození v důsledku provádění Služby, sepíše s vedoucím zakázky písemně zápis do zakázkového listu. Pozdější reklamace takového charakteru již není možné u Poskytovatele uplatnit.

 

 1. Poskytovatel odpovídá pouze za škodu, která vznikla jeho zaviněním nebo nedbalostí. Za škodu Poskytovatel neodpovídá, pokud prokáže, že vynaložil veškerou odbornou péči, aby škodě předešel nebo ji odvrátil. Poskytovatel neodpovídá za způsobenou škodu, byla-li způsobena Zákazníkem, vadou nebo elektrickou či mechanickou poruchou věci, vadným obalem věci (např. použití nevhodné krabice, přetížením, přeložením krabice apod.).  Poskytovatel nenese odpovědnost za škodu na citlivých nebo jinak křehkých věcech, pokud prokáže, že vynaložil úsilí a standardní opatření k jejímu odvrácení či předejití. 

 

 1. Poskytovatel ručí pouze za Stěhované věci, které sám připravoval, balil nebo vybaloval. Poskytovatel neodpovídá za škodu na věcech nebo prostorech, ve kterých probíhá realizace Služby, pokud Poskytovatel předem upozornil Zákazníka na potřebu dodatečného zajištění ochrany věcí (např. obalovými materiály, které nemůže Poskytovatel v dané chvíli zajistit) nebo vysoké náročnosti stěhování či manipulace s danou věcí (rozměrná skříň, břemeno, přístroj apod.), a Zákazník přesto trval na realizaci Služby dle původního zadání. Stěhování rozměrných věcí v úzkém prostoru s sebou nese vždy riziko oděrek zdí aj. vnitřních prostor. Zákazník prohlašuje, že si je tohoto rizika vědom a bere na vědomí, že není v lidských silách a moci Poskytovatele toto riziko zcela vyloučit. Proto případné drobné oděrky nemohou být uplatňovány jako náhrada škody.

 

 1. Poskytovatel je povinen informovat Zákazníka v případě, že splnění zákazníkových požadavků může být ohrožena bezpečnost stěhované věci, pracovníků, okolních prostor nebo by mohlo manipulací a stěhováním dojít k poškození majetku Zákazníka. V průběhu stěhování a přepravy nese Poskytovatel materiální zodpovědnost za neporušenost stěhovaných věcí.

 

 1. Poskytovatel má uzavřené pojištění odpovědnosti podnikatele a právnických osob s pojistným plněním ve výši 5 mil. Kč. Dále má Poskytovatel uzavřené pojištění odpovědnosti silničního dopravce s pojistným plněním ve výši 1 milionu. Případné žádosti o vyplacení náhrady škody jsou podmíněny řádným zabalením a přípravě věci ke stěhování.

 

 1. V případě, že je v domě výtah, který není určen pro účely a potřeby stěhování (naložení krabic, osobních věcí, běžného nábytku), je povinen zákazník toto dopředu před realizací zakázky nahlásit a Poskytovatele na to upozornit.

 

 1. Poskytovatel nenese odpovědnost za škodu, která zvnikla bez jeho zavinění technickou poruchou např. výtahu, který použil. Není-li výtah způsobilý k užití či má problematické ovládání, má Zákazník povinnost Poskytovatele předem upozornit a zajistit mu způsobilé ovládání.  

 

 1. Vedoucí zakázky je zodpovědný za hladký a plynulý průběh realizace, především koordinuje a dohlíží na práci ostatních pracovníků, komunikuje se Zákazníkem a zároveň je zmocněn k následnému převzetí ceny za realizované Služby.

 

DORUČOVÁNÍ 

 

 1. Strany se dohodly na doručování písemností formou e-mailu nebo doporučeného dopisu do vlastních rukou.

 

 1. Poskytovatel doručuje písemnosti Zákazníkovi e-mailem a dopisem na jeho adresu. Zároveň Zákazníka informuje o písemnosti formou sms. Pokud se písemnost Poskytovateli vrátí jako nedoručená, považuje se za doručení písemnosti den, kdy se Poskytovateli vrátila.

 

ŘEŠENÍ SPORŮ

 

 1. Smluvní strany se dohodly, že případné spory se budou snažit vyřešit mimosoudně k vzájemné spokojenosti. Poskytovatel se zavazuje jednat poctivě, v souladu s dobrými mravy a s přihlédnutím k individuálním okolnostem. Zákazník se může domáhat mimosoudního řešení sporu také u České obchodní inspekce.  

 

 1. Poskytovatel a Zákazník souhlasí, že v případě nemožnosti vyřešit spor mimosoudně, postoupí Poskytovatel pohledávku společnosti CREOL Invest s.r.o., se sídlem Orkužní 1300/19, Olomouc, IČ: 27791068. O postoupení pohledávky bude Zákazník vyrozuměn. 

 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 1. Poskytovatel STĚHOVACÍ SLUŽBY BRNO s.r.o. si je vědoma významu ochrany osobních údajů pro soukromí osob a přijala proto následující Pravidla ochrany osobních údajů: Zavazuje se splňovat regulace v této oblasti – Nařízení EU 2016/679 dále jen Nařízení GDPR, Zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 v aktuální znění a reagovat na další legislativu v této oblasti. Společnost získává osobní údaje těchto subjektů přímo od subjektů, nezískává je z jiných zdrojů.

 

 1. Zákazník souhlasí, že Poskytovatel je oprávněn pro účely Služby a zákonných povinností zpracovávat jeho údaje jako je: jméno a příjmení, trvalý pobyt a doručovací adresa, rodné číslo, telefon a e-mailová adresa. Veškeré údaje Poskytovatel ukládá po dobu stanovenou zákonem. Zákazník může od Poskytovatele požadovat přístup ke svým osobním údajům, žádat omezení, opravu nebo výmaz údajů.

 

 1. Zákazník souhlasí s tím, že Poskytovatel může pořizovat fotografie nebo videozáznamy z realizace Služby a tyto materiály použít k propagaci na webových stránkách, Facebooku a jiných sociálních sítí nebo v tištěné podobě jako prezentační materiály. Tento souhlas může kdykoliv odvolat a to e-mailem na adresu info@stehovaci-sluzby-brno.cz

 

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

 

 1. Zákazník prohlašuje, že jsou mu veškerá ustanovení těchto obchodních podmínek srozumitelná, jasná a že jim rozumí. Tím, že Zákazník uzavře s Poskytovatelem Smlouvu, projevuje svobodně a vážně svou vůli a bezvýhradně vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami. Obchodní podmínky jsou umístěny veřejně na webových stránkách Poskytovatele. Poskytovatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit, doplňovat nebo je nahrazovat novými podmínkami uveřejněnými na stejné webové adrese.

 

 1. Pokud není mezi Poskytovatelem a Zákazníkem uzavřena Smlouva v písemné podobě, platí, že vyplněním a odesláním webového formuláře poptávky Služby potvrzuje Zákazník akceptaci účinných VOP a seznámení s jejich obsahem.

 

 1. Pokud se jedna nebo více ustanovení nebo částí těchto VOP stane právně neúčinnou, zůstávají ostatní ustanovení a podmínky nadále v platnosti.

 

 

Brno 1.5. 2022

STĚHOVACÍ SLUŽBY BRNO s.r.o. 

 

 

Pomůžeme Vám?
+420 774 482 371 Poptávkový formulář